-15% na Dzień Matki

6
Dni
23
Godzin
59
Minut
0
Sekund

REGULAMIN PORGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MENNICA BYDGOSKA

Zbieraj punkty – otrzymuj rabaty!

NASZE ZASADY:

Za każdym razem kiedy wydasz u nas 10 zł – otrzymujesz 1 punkt.

1 punkt to równowartość 1 zł, którą możesz wykorzystać do opłacenia kolejnego zamówienia.

Twoje punkty są ważne przez rok. Rabat może stanowić do 50% kwoty Twojego zamówienia.

Przy każdym produkcie umieściliśmy informację na temat jego wartości punktowej, a także rabatu, jaki uzyskasz dokonując zakupu.

W zakładce „Twoje konto” możesz sprawdzić, ile masz aktualnie punktów.

KROK PO KROKU:

 • Załóż konto i zrób swoje pierwsze zakupy na mennicabydgoska.pl
 • Aby otrzymać punkty, wartość Twojego koszyka powinna wynośić minimum 100 zł.
 • Za każde wydane 10 zł przyznamy Ci punkt lojalnościowy o wartości 1 zł. Aktywacja punktów nastąpi po 30 dniach od odebrania przez Ciebie zamówienia.
 • Punkty możesz wydawać przez cały rok na rabaty aż do wysokości 50% Twojego zamówienia.
 • Polecając zakupy (link polecający znajdziesz na swoim koncie klienta) otrzymasz 20 pkt za każdego poleconego użytkownika, który zrobi zakupy - Twój przyjaciel otrzyma 15 pkt za zakup z Twojego polecenia.
 • Na tydzień przed wygaśnięciem Twoich punktów otrzymasz maila z przypomnieniem, aby je wykorzystać.

POSTANOWIENIA:

 1. Program Lojalnościowy Mennica Bydgoska organizowany przez MENNICA BYDGOSKA TOMASZ KAPSA, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej pod adresem 85-790 Bydgoszcz; Fordonska 393 lok 12/1, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5542379843 REGON 093155865 (dalej jako "Organizator”).
 2. Program jest prowadzony na terytorium Polski.
 3. Program realizowany jest przez czas nieoznaczony.
 4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego mennicabydgoska.pl (dalej jako: ,,Sklep internetowy”/ ,,Sklep”), dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 6. W ramach Programu Lojalnościowego, Organizator umożliwia uzyskanie przez Uczestnika, punktów (dalej jako ,,Punkty”), które może wykorzystać w koszyku na kolejne zakupy. 1 punkt to równowartość 1 zł. Punkty są ważne przez rok. Rabat może stanowić do 50% kwoty zamówienia.
 7. Do usług świadczonych przez Organizatora w ramach Programu stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin Programy lojalnościowego”, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 9. Organizator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Uczestnika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Uczestnik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 10. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie i rozwiązać umowę składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub przesyłając oświadczenie na adres e-mailowy sklep@mennicabydgoska.pl
 11. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie i rozwiązać umowę, zo zaskuptuje usunięciem konta wraz z zebranymi punktami. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się udostępnienie Konta osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie.
 12. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. Uczestnik zostanie o tym poinformowany, przynajmniej 14 (czternaście) dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 13. Po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia, umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Programu, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.
Loading...